Privatumo politika

1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

1.1. Ši Privatumo politika kartu su Taisyklėmis apibrėžia sąlygas, kurių privalote laikytis lankydamiesi Interneto svetainėje.

1.2. Šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos yra apibrėžtos Taisyklėse.

1.3. Naudodamiesi Interneto svetaine ir teikdami užsakymus, Jūs sutinkate laikytis šios Privatumo politikos. Jei Jūs nesutinkate su kuria nors Privatumo politikos nuostata, prašome nesinaudoti Interneto svetaine. Jei turite klausimų, susijusių su šia Privatumo politika, prašome susisiekti su Heel Free.

2. Kokią informaciją Heel Free renka?

2.1. Norėdamas užsisakyti Prekes Interneto svetainėje, Jūs turite užsiregistruoti, įvedant visą informaciją, kuri yra nurodoma registracijos formoje. Visi pažymėti privalomi laukai, yra būtini tinkamam užsakymo vykdymui. Heel Free patvirtina, jog registracijos faktas kartu nereiškia, jog Jums bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini Prekių užsakymui ir pristatymui. Jums pageidaujant gauti Heel Free informacinius pranešimus (naujienlaiškius), Jums sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai (naujienlaiškiai) Jums būtų siunčiami.

2.2. Užsakant Prekes, turi būti nurodomi Prekių pristatymui būtini duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos Prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys.

2.3. Heel Free taip pat gali rinkti, kaupti ir naudoti informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus ir naudojimąsi šia Interneto svetaine, įskaitant Jūsų IP adresą, prisijungimo prie Interneto svetainės laiką ir datą; o taip pat bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs galite pateikti Heel Free bet kuriuo metu, naudodamiesi Interneto svetaine, teikiamomis paslaugomis ar bendraudami su Heel Free.

3. Slapukai

3.1. Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę.

3.2. Siekdami analizuoti naudojimąsi šia Interneto svetaine, mes galime naudoti „Google Analytics“ ar kitus panašaus pobūdžio įrankius. Šie įrankiai generuoja statistikos ir kitą informaciją apie Interneto svetainės naudojimą pagal slapukus, kurie yra saugomi vartotojų kompiuteriuose. Informacija, surinkta apie apsilankymus Interneto svetainėje, yra naudojama ataskaitų apie Interneto svetainės naudojimą kūrimui. Šią informaciją saugo Google ar kitas paslaugos teikėjas. Slapukus taip pat naudojame atpažindami Jus, kaip ankstesnį Interneto svetainės lankytoją.

3.3. Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį šios Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis, įskaitant Prekių pirkimą.

4. Jūsų asmens duomenų naudojimas

4.1. Heel Free renkami asmens duomenys yra naudojami išskirtinai šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams.

4.2. Heel Free gali panaudoti Jūsų asmens duomenis:

(a) tam, kad suteiktų Jums galimybę naudotis Interneto svetaine ir pirkti Prekes;

(b) Prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Jumis sudarymui ir jos vykdymui;

(c) įsigytų Prekių pristatymo tikslais;

(d) sąskaitų-faktūrų išrašymo ir siuntimo Jums tikslais;

(e) įsiskolinimų valdymui ir siekiant surinkti iš Jūsų mokėjimus;

(f) pranešimų siuntimui Jums, korespondencijai su Jumis;

(g) Heel Free naujienų ir kitos su Heel Free susijusios informacijos, kuri, Heel Free nuomone, yra Jums reikalinga, siuntimui paštu, elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti tokių naujienų ir informacijos, pranešdami Heel Free elektroniniu paštu arba pakeisdami nustatymus Interneto svetainėje).

4.3. Jūsų asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ir ne ilgiau nei 1 (vienerius) metus po paskutinio užsakymo įvykdymo, išskyrus duomenis, kurie privalo būsi saugomi ilgiau pagal teisės aktų reikalavimus (pvz., sąskaitose-faktūrose nurodytus duomenis). Duomenys, reikalingi įsiskolinimų valdymui, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, tačiau ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ar pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

5. Duomenų atskleidimas

5.1. Heel Free įsipareigoja neatskleisti Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Heel Free partnerius, teikiančius Prekių pristatymo ar kitas su Jūsų užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas, ir Heel Free darbuotojus.

5.2. Be to, Heel Free gali atskleisti informaciją apie Jus:

(a) jei tai turi padaryti pagal įstatymą;

(b) siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimą).

6. Jūsų asmens duomenų saugumas

6.1. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydama Jūsų asmens duomenis, Heel Free įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

6.2. Žinoma, duomenų perdavimas internetu iš esmės yra nesaugus, ir Heel Free negali garantuoti saugaus duomenų perdavimo interneto tinklais.

7. Jūsų sutikimai ir teisės

7.1. Užsiregistruodamas Interneto svetainėje, pateikdamas užsakymą ar kitaip naudodamasis Interneto svetaine, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika ir su ja sutinkate bei kartu suteikiate mums teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Privatumo politikoje numatytais tikslais visus čia nurodytus asmens duomenis.

7.2. Jūs galite pateikti rašytinį prašymą (paštu arba elektroniniu paštu) Heel Free suteikti Jums informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami. Į tokius prašymus Heel Free atsako teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengiasi pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Jūsų prašymu, tokie duomenys pateikiami raštu nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu. Informacijos apie tai, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kokiems duomenų gavėjams buvo pateikti per paskutinius vienerius metus, pateikimas yra nemokamas vieną kartą per kalendorinius metus. Jeigu, gavus prašymą, Heel Free kilo įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ar jo kopijos.

7.3. Jūs taip pat turite teisę, pateikęs Heel Free rašytinį prašymą (paštu arba elektroniniu paštu), reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios Privatumo politikos sąlygų. Jeigu, gavus prašymą, Heel Free kilo įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ar jo kopijos.

8. Kitos sąlygos

8.1. Heel Free gali kartas nuo karto keisti šią Privatumo politiką. Naujausia (aktuali) jos versija visada bus matoma ir pasiekiama Interneto svetainėje. Prieš patvirtindamas kiekvieną užsakymą, Jūs privalote susipažinti ir sutikti su tuo metu galiojančia Privatumo politikos redakcija. Kiekvienam užsakymui bus taikoma Privatumo politikos redakcija, kuri galiojo tokio užsakymo patvirtinimo metu.

8.2. Ši Privatumo politika yra sudaroma ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

8.3. Bet kokie iš šios Privatumo politikos kylantys arba su ja susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat jų pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.4. Jei kuri nors iš šios Privatumo politikos nuostatų yra arba tampa visiškai arba iš dalies nebegaliojanti, likusių nuostatų galiojimui tai įtakos neturi.